Ako vplýva biofilický dizajn na liečbu či nákupy?

AKO VPLÝVA BIOFILICKÝ DIZAJN NA LIEČBU ČI NÁKUPY?

Prínos biofilického dizajnu na život. Štúdie i ďalšie výskumy a poznatky z oblasti neurovedy, endokrinológie a i. potvrdzujú prirodzenú ľudskú potrebu byť v kontakte s prírodou a nachádzať v nej miesto na načerpanie sily, energie či rozvoj kreativity. Prírodné prvky a ich logické usporiadanie, simulujúce prirodzené procesy a vzťahy jednotlivých ekosystémov, by preto mali byť nielen pekným doplnkom, ale aj neoddeliteľnou súčasťou každého zdravého interiéru.

Zdravotníctvo

Štúdia Rogera Ulricha z roku 1984 bola zameraná na vplyv výhľadu na prírodné alebo mestské prostredie na pacientov po operácii žlčníka. Časť pacientov mala výhľad na prírodu, druhá časť na tehlovú stenu. Výsledkom štúdie bolo zistenie, že pacienti s výhľadom na prírodu vykazovali menšiu úroveň stresu a ich zotavenie trvalo v priemere 7,96 dňa. Pacienti, ktorí mali výhľad na tehlovú stenu, sa po operácii zotavovali v priemere o 8,5 % dlhšie (8,71 dňa).

Rovnako vplyv slnečného svetla hrá významnú úlohu v dĺžke zotavovania pacientov. To dokazuje štúdia z roku 1996 (Beauchemin, Hays, 1996), podľa ktorej boli pacienti v izbách s denným slnečným svetlom prepustení do domáceho ošetrovania po 16,7 dňoch naproti pacientom v tmavých izbách, ktorí sa zotavovali až 19,5 dňa.

Maloobchod

Nákupné rozhodovanie zákazníkov je zložitý proces, ktorý je ovplyvnený nielen vnútornými pocitmi a potrebami jedinca, ale tiež vonkajšími faktormi prostredia. Okrem dopravnej dostupnosti či rozsahu ponuky daného nákupného centra/prevádzky zohráva nemenej dôležitú úlohu i celkový vizuál a atraktivita prevádzky pre zákazníka. 

V štúdii z roku 2005 (Wolf, 2005) boli respondentom predkladané fotografie obchodných prevádzok. Tí mali posúdiť vizuálnu kvalitu, vnímanie miesta (produktov, ich hodnoty a obchodu ako takého), zákaznícke správanie (frekvenciu a trvanie nákupu) a cenové vnímanie. Výsledkom štúdie bol fakt, že prevádzky obklopené stromami a zeleňou získali najvyššie hodnotenie. Naproti tomu prevádzky s minimom alebo žiadnou zeleňou boli z pohľadu respondentov vnímané ako neatraktívne.

Tá istá štúdia tiež poukazuje na fakt, že zákazníci sú ochotní v „zelených“ prevádzkach minúť až o 20 % vyššiu sumu za produkty dennej potreby (napr. chlieb, mlieko ...), o 25 % viac v prípade bežných potrieb (bunda, topánky ... ) a o 15 % viac pri občasných nákupoch (darčeky ... ).

Školstvo

Prostredie, v ktorom deti vyrastajú a trávia svoj čas, predstavuje dôležitý aspekt ich vedomostného, sociálneho a osobnostného rozvoja. Tak, ako v prípade dospelých, i deti dnes trávia väčšinu času v umelo vytvorenom prostredí. V období od roku 1981 do 2004 sa počet hodín strávených v prírode pri voľnej hre znížil až o polovicu (Juster et al 2004).

Školy a školské triedy sú práve tými miestami, ktoré vo významnej miere deti ovplyvňujú. Je preto veľmi dôležité dbať na to, aby toto prostredie rešpektovalo nielen fyzické, ale i psychické potreby detí.

Nedávne výskumy dokazujú, že aplikovaním princípov biofilického dizajnu je možné prispieť k zníženiu absencie, zlepšeniu zdravia a zvýšeniu výkonnosti a lepším výsledkom u detí. 

V roku 1999 uskutočnila spoločnosť Heschong Mahone Group štúdiu mapujúcu vplyv denného svetla na študijné výsledky detí. Z výsledkov tejto štúdie je zrejmé, že žiaci v triedach s prístupom denného svetla zvládli predpísané učivo o 20 – 26 % rýchlejšie ako deti v triedach s umelým osvetlením. Rovnaká štúdia tiež predpokladá, že uplatnenie biofilického dizajnu v triedach zvýšilo výsledky testov v priemere o 5 – 18 %.

Trh s nehnuteľnosťami

Súčasný trh v oblasti nehnuteľností zažíva svoj boom. Rovnako ako v iných oblastiach, i tu je nákupné rozhodovanie zákazníkov ovplyvňované viacerými faktormi. 

Blízkosť prírody a prírodných prvkov je jednou z kľúčových otázok v prípade rozhodovania sa o kúpe či prenájme nehnuteľnosti. Citlivo navrhnuté okolie nehnuteľností alebo verejných priestranstiev, zahŕňajúce množstvo zelene, prináša benefity nielen samotným obyvateľom, ale má i širšie dosahy. Budovanie komunity a zdravšie obyvateľstvo predstavuje ekonomické prínosy z hľadiska zdravotných či sociálnych úspor.

Fakt, že ľudia sú ochotní zaplatiť viac peňazí za nehnuteľnosť s dobrým výhľadom, zeleňou či parkmi v pešej dostupnosti, dokazuje i štúdia z roku 1998 (Benson et al., 1998). Z jej výsledkov je zrejmé, že ľudia by akceptovali o 127 % vyššiu cenu za nehnuteľnosť s výhľadom na vodu, ako bez tohto výhľadu.

Ing. Katarína Janková, WELL AP
Ing. Katarína Janková, WELL AP

Konzultant pre WELL certifikáciu a zdravé, produktívne a udržateľné pracovné prostredie